© ЕВГЕНИЙ КАРАУЛАНОВ преводи от китайски 1980 – 2020 evgeniyt@gmail.com ...
СТАРИННА КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ОТ „КАНОН НА ПОЕЗИЯТА" (ШЪ ДЗИН)

詩經


關雎                                                   Гуан дзю¹
                                                                                                  
關關雎鳩                                           Гуан, гуан! Двойката орли рибари,
在河之洲                                           на остров сред река крещят.
窈窕淑女                                           Девойка целомъдрена, красива – 
君子好逑                                           добра избраница за господаря млад!   

參差荇菜                                           Къси, дълги, какички² различни –
左右流之                                           от ляво, дясно, във водата плуват.
窈窕淑女                                           Девойка целомъдрена, красива –
寤寐求之                                           и денем я търси, и когато сънува.

求之不得                                           Вред я дири, но не я открива,
寤寐思服                                           винаги с мисли за нея в душата.
悠哉悠哉                                           О, колко е тъжен! О, колко е тъжен!
輾轉反側                                           Без сън, неспокойно се мята. 

參差荇菜                                           Къси, дълги, какички различни –
左右采之                                           от ляво, дясно, ще ги съберем.
窈窕淑女                                           Девойка целомъдрена, красива –
琴瑟友之                                           с гусла, цитра³ ще я почетем! 

參差荇菜                                           Къси, дълги, какички различни – 
左右毛之                                           от ляво, дясно, ще ги отделим.
窈窕淑女                                           Девойка целомъдрена, красива –
鐘鼓樂之                                           с барабан, камбана ще се веселим!   

_________________

¹ Първа песен от първи раздел „Обичаи на царствата" („Гуо фън"), първа глава – „Песни от царство Джоу и юга." В нея се възпяват добродетелите на невестата и любовта на младоженеца към нея. Името на песента се състои от първите думи в текста, които обикновено не се превеждат в заглавието. В гл. III, 20 на „Съждения и беседи", Конфуций е казал: Песента „Гуан дзю" е весела, но не развращава, печална е, но не ранява".
²
Какички, Nymphoides peltata – многогодишно водно растение с дълго коренище, големи жълти цветове. Листата са плаващи и овални, в основата сърцевидни, отгоре тъмнозелени, отдолу с виолетов оттенък. Стеблата са бели, млади и крехки се поднасяли като салата към виното. В тази и в други песни на Канона, водните растения се споменават в ритуален смисъл. Поднасят се от младоженката при жертвоприношение в храма на предците на съпруга.
³ Гусла и цитра – съответстват на китайските струнни инструменти 瑟 съ и цин в стиха и са символ на съпружеското съгласие.
Барабан и камбана – символи на Земята и Небето, на мъжките и женските предци


甘棠                                                   Дива круша¹   
                                                                                                                 
蔽芾甘棠                                           Кичестата дива круша –                                
勿翦勿伐                                           не я режи, не я отсичай!                      
召伯所茇                                           Шао-бо тук е станувал².                                         

蔽芾甘棠                                           Кичестата дива круша –                                       
勿翦勿敗                                           не я режи, не я прекършвай!                       
召伯所憩                                           Шао-бо тук е почивал.               
               
蔽芾甘棠                                           Кичестата дива круша –                                              
勿翦勿拝                                           не я режи, не я превивай!                     
召伯所說                                           Шао-бо тука е спирал. 

_________________

¹ Шестнадесеста песен от първи раздел „Обичаи на царствата" („Гуо фън"), втора глава  „Песни от царство Шао и юга".  Царство Шао се е намирало в земите на древното царство Джоу.
² Според легендата, владетелят на Джоу
– Шао-бо, оставил такива добри спомени в своите поданици, че те като светиня пазели дърветата, под които обичал да си почива.
   Бо 
– трета  от петте степени на знатност в древен Китай – гун, хоу, бо, дзъ и нан.


二子乘舟                                         Две деца на лодка се качиха¹           
                                                           
二子乘舟                                          Две деца на лодка се качиха,                          
汎汎其景                                          сенките им по вълните плават.                        
願言思子                                          За децата мисля непрестанно,                           
中心養養                                          тревога моето сърце гнети.
                          
二子乘舟                                          Две деца на лодка се качиха,                         
汎汎其逝                                          по вълните се отдалечават.                            
願言思子                                          За децата мисля непрестанно,                             
不瑕有害                                          дали беда не ще ги сполети?

_________________

¹ Две деца на лодка се качиха – четиридесет и четвърта  песен от първи раздел „Обичаи на царствата" (Гуо фън"), трета глава – „Песни от царство Бей".    
   Царство Бей – владение, разположено в границите на днешната провинция Хънан. По думите на Джу Си - коментаторът на Шъ дзин, песните, които съставят тази трета глава са събрани след присъединяването на владението към княжество Уей и разказват също така за събития по неговите земи. В стиховете се говори за децата на владетеля Сюан-гун, които в надпревара при прекосяване на реката загиват. В скръбта си за тях народът създал тази песен.

河廣                                                   Широката Река¹                                   
                                                                                                               
誰謂河廣                                           Кой казва, че Реката е широка?                                 
一葦杭之                                           На сноп тръстика ще я прекося.
誰謂宋遠                                           Кой казва, Сун² е надалеко?
跛予望之                                           Надигна ли се и ще го съзра.                                   
                                     
誰謂河廣                                           Кой казва, че Реката е широка?                                  
曾不容刀                                           Не може лодчица да побере.                                   
誰謂宋遠                                           Кой казва, Сун е надалеко?                                      
曾不崇朝                                           Да ида там ще стигне заранта.

________________

¹ Друго име на река Хуанхъ – Жълтата река. Шейсет и първа песен от първи раздел  Обичаи на царствата" (Гуо фън"),  пета глава – Песни от царство Уей".                   
  Царство Уей – едно от могъщите царства, съхранило своята териториална цялост и независимост при управлението на династия Джоу, до обединението на Китай в империя при династията Цин в III в.пр.Хр. Царете на Уей принадлежали към царския род на Джоу. Царството заемало части от територията на днешните провинции Хънан, Хъбей и Шандун.
² Сун – княжество в древен Китай. Дъщерята на знатни родители от царство Уей била омъжена в княжество Сун за княз Сюан, родила му син, но след това била разведена насила и изпратена в родината си. Обичаят забранявал да се завърне  в Сун, за да види сина си, което станало повод за създаването на песента.

無將大車                                           Недей голямата кола да тикаш¹                         
                                              
無將大車                                            Недей голямата кола да тикаш,                 
祇自塵兮                                            само с прах ще се покриеш!                  
無思百憂                                            Недей мисли за всякакви тревоги,                   
祇自疧兮                                            само болести ще придобиеш!                                            

無將大車                                            Недей голямата кола да тикаш,                                  
維塵冥冥                                            в прахта, сред мрак ще се окажеш!                            
無思百憂                                            Недей мисли за всякакви тревоги,                  
不出于熲                                            на видело не ще се ти покажеш!                   

無將大車                                            Недей голямата кола да тикаш,                
維塵雝兮                                            в прахта затрупан ще останеш!             
無思百憂                                            Недей мисли за всякакви тревоги,                
祇自重兮                                            само много тежко ще ти стане!

_________________

¹ Двеста и шеста песен от втори раздел Малки оди" (Сяо я"), шеста глава – Песни от царство Шан". Според някои от коментарите стихотворението се отнася за т.н. сяо жен – незначителен, обикновен човек с ниско обществено положение.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.